معرفی اداره کل هواشناسی استان ایلام

                                                          « ساختار اداره کل »      


تشكيلات سازماني هواشناسي كشور تا قبل از سال 1374 شامل ده منطقه هواشناسي در سطح كشور بوده كه استان ايلام به انضمام استانهاي كردستان , لرستان , و همدان جزو منطقه غرب كشور محسوب شده و فعاليت نموده است . اما از ابتداي سال 1374 با تصويب سازمان امور استخدامي كشور و پس از تصويب چارت سازماني , هواشناسي استان ايلام بصورت يك واحد مستقل و با نام اداره كل هواشناسي استان فعاليت خود را آغاز نمود تا قبل از ارتقاء , هواشناسي ايلام شامل دو اداره هواشناسي در شهرستانهاي ايلام و دهلران بوده بعد از تصويب چارت سازماني بتدريج با احداث انواع ايستگاههاي هواشناسي در حال حاضر با 6 اداره و ايستگاه سينوپتيك و 2 ايستگاه اقليم شناسي ( پهله زرين آباد و بلاوه تره ) و بالغ بر 100 ايستگاه باران سنجي در نقاط استان همه روزه مشغول آمار برداري از وضعيت جوي استان مي باشند .

تعداد كل پستهاي سازماني اين اداره كل 57 پست بوده كه اينك با 1 نفر كارشناس ارشد , 6 نفر كارشناس , 9 نفر كاردان و 17 نفر نيروي اداري و خدماتي و بيش از 100 نفر حق الزحمه بگير مشغول انجام وظائف محوله خود مي باشند از اهم پروژه هاي در دست اجراي اين اداره كل احداث مركز تحقيقات هواشناسي كاربردي استان مي باشد كه با اتمام آن زمينه و بستر مساعدي جهت انجام مطالعات و تحقيقات پروژه هاي هواشناسي در سطح استان ايجاد شده و پايگاه اطلاعات و آمار مناسبي براي كاربران و بهبود كيفيت پروژه هاي عمراني در سطح استان ايجاد خواهد شد

اداره پيش بيني وتحقيقات اقليمي وهواشناسي كاربردي:
اين اداره يكي ازادارات تابعه اداره كل هواشناسي استان ايلام بوده كه ازسال 79 فعاليت خودراآغازنموده است فعاليت اين اداره درقالب سه برنامه مدون انجام  مي گيردكه عبارتنداز:
الف : پيش بيني وضعيت جوي استان
ب : فعاليتهاي تحقيقات اقليمي
ج : عمليات هواشناسي كاربردي
الف : پيش بيني وضعيت جوي استان
اين اداره بطورمستمرپيش بيني روزانه وضعيت جوي وتاسقف 72 ساعت آينده راجهت اطلاع به ستادحوادث غيرمترقبه استان،صداوسيماي مركزايلام وديگر ارگانهاي متقاضي وهمچنين به منظورورود اطلاعات به سيستم اطلاع رساني هواگو(134) تهيه مي نمايدواين پيش بيني مشتمل براطلاع ازوضعيت آسمان ونوع پديده وپارامترهاي حداقل وحداكثردما، حداقل وحداكثررطوبت نسبي ، سمت وسرعت بادونوسانات فشارجوازشهرهاي ايلام ، دهلران وايوان مي باشدهمچنين اين اداره هرهفته جلسه پيش بيني هواشناسي كشاورزي (ديسكاشن) رابرگزارمي نمايد.درصورت لزوم اين اداره قادربه تهيه پيش بيني وضعيت فرودگاه ايلام درقالب گزارشات تخصصي وويژه به شكل گزارش TAFORنيزمي باشد.

ب : فعاليتهاي تحقيقات اقليمي:
اين واحدازسال 1377فعال بوده ودرهمين راستا اقدام به تهيه اطلس بلاياي طبيعي واقليمي استان نموده است واين واحدبه طورمستمراقدام به تهيه بولتن ماهانه هواشناسي ، فصلنامه ، سالنامه وهمچنين درمقاطع زماني خاص يابه مناسبتهاي ويژه باتهيه گاهنامه آن رادراختيارمسئولين محلي وسازمان هواشناسي كشور قرارمي دهد. بررسي ونظارت برتاسيس ايستگاههاي سينوپتيك اصلي و تكميلي وهمچنين ايستگاههاي بارنسنجي واقليم شناسي نيزازديگروظايف اين واحدمي باشد.
ج : عمليات هواشناسي كاربردي:
اين واحدازبدوتأسيس تاكنون اقدام به بررسي وتكميل اطلاعات ناقص آماري وهمچنين بهنگام سازي اطلاعات پارامترهاي هواشناسي نموده است ودرحال حاضرآمارپارامترهاي دمائي ، بارندگي ورطوبت نسبي ايستگاه هواشناسي مركزاستان ودهلران به روزمي باشدوبه هنگام سازي ديگرايستگاههادردست اجرادارد.
ضمناً يادآورمي گردداين اداره آمادگي خودراجهت انجام طرحهاي مطالعاتي وتحقيقاتي هواشناسي وهرگونه طرحي كه به نحوي مرتبط باعلوم هواشناسي باشداعلام مي دارد.

اداره امور ديده باني و هواشناسي سينوپتيكي:
 مطالعه و بررسي فعل و انفعالات جوي و پديده هاي هواشناسي كه تعيين كننده وضع هوا واقليم مي باشد بر پايه اندازه گيري ها و ديده باني هاي روزانه هواشناسي مي باشد . ديده بانيهاي هواشناسي در تمام كره زمين با روش واحد و يكنواخت و با وسايل و ادوات استاندارد جهت قابل مقايسه بودن داده ها انجام مي گيرد . يكنواختي برنامه اندازه گيري ها و ديده بانيها و ساير عمليات هواشناسي با همكاري كليه سرويسهاي هواشناسي ملي و كشوري در چهارچوب سازمان هواشناسي جهاني (WMO) تضمين شده است .
بيشترين ديده بانيها و اندازه گيريهاي عوامل جوي مربوط به جو نزديك سطح زمين مي باشد كه بوسيله انواع مختلف ايستگاههاي هواشناسي سطح زمين انجام مي گيرد .
اداره امورديده باني هواشناسي استان ايلام:
در كشور ايران برنامه هاي ديده باني و تهيه آمار و اطلاعات هواشناسي در شبكه اي از ايستگاههاي اصلي و فرعي انجام مي گيرد كه به تبعيت از آن در استان ايلام نيز كار تهيه و ثبت وگزارش پارامترهاي مختلف بطور مداوم و شبانه روزي در حال انجام است . هم اينك در استان ايلام ايستگاههاي هواشناسي اصلي و فرعي در نقاط مناسب شهرستانهاي ايلام ، دهلران ، ايوان ، مهران ، شيروان چرداول و دره شهر مشغول كار مي باشند و در آينده نزديك شهرهاي استان نيز در زمره ايستگاههاي هواشناسي فعال استان و كشور قرار خواهند گرفت .
مشخصات شبكه ايستگاههاي هواشناسي استان ايلام بشرح ميباشد :

1- اداره هواشناسي سينوپتيك ايلام

نام اداره :   اداره هواشناسي سينوپتيك ايلام        نام قبلي ايستگاه: ايستگاه اقليم
كدبين المللي :  ILIM   شماره ايستگاه : 40780 نوع ايستگاه :سينوپتيك
ارتفاع: 1363 متر       طول جغرافيائي : 26،46 عرض جغرافيائي: 38،33
موقعيت ايستگاه نسبت به شهر :  داخل شهر           تاسيس: 1362

آدرس اداره : تقاطع بلوار آزادي و بلوار جنوبي امام خميني تلفكس 3349458

   

2-ايستگاه هواشناسي سينوپتيك دهلران

نام اداره : اداره  هواشناسي سينوپتيك دهلران       نام قبلي ايستگاه:اقليم شناسي دهلران
كدبين المللي : ILID    شماره ايستگاه : 40796    نوع ايستگاه : سينوپتيك
ارتفاع:  232 متر   طول جغرافيائي :47,16         عرض جغرافيائي: 32,41
موقعيت ايستگاه نسبت به شهر :  داخل شهر          تاسيس: 1365
آدرس اداره :  دهلران ابتداي بلوار انديمشك تلفكس 7222784    

3-ايستگاه هواشناسي سينوپتيك فرودگاهي شهداي ايلام

نام اداره :      ايستگاه  هواشناسي سينوپتيك فرودگاهي   نام قبلي ايستگاه: __   
كدبين المللي : OICI     شماره ايستگاه :88140     نوع ايستگاه : سينوپتيك فرودگاهي
ارتفاع:  1338  متر   طول جغرافيائي : 26,46     عرض جغرافيائي: 33,35
موقعيت ايستگاه نسبت به شهر :  فرودگاه شهداي ايلام       تاسيس: 1375

آدرس اداره : ايلام , جاده دره شهر , فرودگاه شهداي ايلام تلفكس 3351118

   

4 -ايستگاه هواشناسي سينوپتيك مهران

نام اداره :  اداره هواشناسي سينوپتيك مهران     نام قبلي ايستگاه:----
كدبين المللي :                          ILIC شماره ايستگاه : 40781  نوع ايستگاه : سينوپتيك اصلي
ارتفاع:  160 متر    طول جغرافيائي :46,10   عرض جغرافيائي: 33,40
موقعيت ايستگاه نسبت به شهر :  داخل شهر      تاسيس: 1381  

آدرس اداره : بلوار دهلران , جنب بيمارستان مهران تلفكس

   

5-ايستگاه هواشناسي سينوپتيك تكميلي ايوان

نام ايستگاه :ايستگاه هواشناسي سينوپتيك تكميلي سراب ايوان    نام قبلي ايستگاه: __   
كدبين المللي :  ILIE   شماره ايستگاه : 99433 نوع ايستگاه : سينوپتيك تكميلي
ارتفاع:        1270متر      طول جغرافيائي : 46,02     عرض جغرافيائي:
موقعيت ايستگاه نسبت به شهر :  روستاي سراب ايوان       تاسيس: 1377

آدرس ايستگاه :  جاده ايوان سراب ايوان تلفكس 3373441

   

6-ايستگاه هواشناسي سينوپتيك تكميلي دره شهر

نام ايستگاه :  ايستگاه هواشناسي  سينوپتيك تكميلي دره شهر     نام قبلي ايستگاه: __   
كدبين المللي :    شماره ايستگاه :    نوع ايستگاه : سينوپتيك تكميلي
ارتفاع:              650 متر    طول جغرافيائي :   عرض جغرافيائي:
موقعيت ايستگاه نسبت به شهر :  ابتداي جاده پلدختر         تاسيس: 1381

آدرس ايستگاه : ابتداي جاده پلدختر تلفكس 09118420000

   

7-ايستگاه اقليم شناسي بلاوه تره (شهرستان شيروان چرداول)

نام ايستگاه     : ايستگاه اقليم شناسي بلاوه تره    نام قبلي ايستگاه: __ 
كدبين المللي :   شماره ايستگاه :     نوع ايستگاه : اقليم شناسي معمولي
ارتفاع:   900 متر   طول جغرافيائي : 46,48 عرض جغرافيائي: 33,40
موقعيت جغرافيايي ايستگاه  :  روستاي بلاوه تره چرداول      تاسيس: 1379
آدرس ايستگاه : شهرستان شيروان چرداول بخش مركزي , مركز خدمات كشاورزي بلاوه تره    

8-ايستگاه اقليم شناسي پهله زرين آباد(شهرستان دهلران)

نام ايستگاه     : ايستگاه اقليم شناسي پهله زرين أياد   نام قبلي ايستگاه: __
كدبين المللي :   شماره ايستگاه :   نوع ايستگاه : اقليم شناسي معمولي
ارتفاع:   900 متر     طول جغرافيائي : 46,48     عرض جغرافيائي: 33,40
موقعيت جغرافيايي ايستگاه  :  روستاي بلاوه تره چرداول     تاسيس: 1379
آدرس ايستگاه : شهرستان شيروان چرداول بخش مركزي , مركز خدمات كشاورزي بلاوه تره    

 

داده هاي حاصل از اين نوع ايستگاهها و ساير ايستگاههاي هواشناسي براي مقاصد پيش بيني جوي ، كشاورزي ، هوانوردي ، حمل و نقل جاده اي و كشتيراني ، صنعت و محيط زيست و ساير موارد مورد نياز بكار گرفته مي شود .
همچنين داده هاي فوق پس از پردازش و دسته بندي بصورت سالنامه هاي هواشناسي در اختيار عموم قرار مي گيرند . علاوه بر موارد فوق الذكر از اين داده هاي طولاني مدت هواشناسي براي نقشه ها و اطلسهاي اقليمي و كشاورزي و مطالعات پايه و راهبردي در زمينه هاي مختلف مانند هيدرولوژي و ناهنجاريهاي اقليمي و …….. نيز استفاده مي شود .
خلاصه وظايف و خدمات اداره امور ديده باني
1-تنظيم و تهيه برنامه كاري ايستگاههاي هواشناسي .
2-نظارت فني بر نحوه تهيه اطلاعات جوي ايستگاهها و مطابقت كامل آن با شرايط استاندارد .
3- جمع آوري و كنترل كمي و كيفي گزارشات جوي ايستگاههاي هواشناسي استان و ارسال ساعت به ساعت اين اطلاعات به مخابرات سازمان هواشناسي كشور .
4- دريافت اطلاعات جوي ساير نقاط كشور و جهان و ارائه آن به متقاضيان مختلف ( فرودگاه- حمل ونقل جاده اي – ايرانگردي و جهانگردي و………. ) .
5- ارتباط زنده و مستقيم با همشهريان , صدا وسيما و مديريت سيستم اتوماسيون هواگو .
6- تبديل داده ها و آمار جوي ساعت به ساعت ايستگاهها به اطلاعات ديجيتالي جهت استفاده هاي بعدي .
7- تهيه آمار با استفاده از پارامترهاي مختلف هواشناسي توسط دستگاههاي اتوماتيك بصورت آنالوگ و ديجيتال و ارسال آنها به سازمان هواشناسي كشور .
8- تهيه مستمر بولتنهاي مختلف روزانه - هفتگي - ماهانه و سالانه ( شمسي وميلادي ) و ارسال و ارائه آنها به مراكز مختلف .
9- آموزش مداوم و مستمر پرسنل فني ديده بان ايستگاههاي هواشناسي .
10- ارزشيابي مداوم از نحوه فعاليت پرسنل ايستگاهها و اصلاح و رفع نواقص موجود .
11-نگهداري ، آموزش و تعميرات سيستمهاي مخابراتي ايستگاهها .

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260
260x260

 amir   جمعه ۱۳۹۴/۱۱/۱۶  8523:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر