اخبار هواشناسی استان ایلام http://havailam.com/weather/ fa-IR Tue, 19 Jan 2021 08:14:05 +0000 Tue, 19 Jan 2021 08:14:05 +0000 FeedWriter ورود سامانه سرد بارشی همراه با برف http://ilammet.ir Tue, 19 Jan 2021 08:14:05 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=637&title=ورود سامانه سرد بارشی همراه با برف هشدار شماره 33 (سطح زرد) http://ilammet.ir Sat, 16 Jan 2021 08:55:16 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=636&title=هشدار شماره 33 (سطح زرد) ورود سامانه ناپایدار http://ilammet.ir Wed, 13 Jan 2021 09:56:08 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=635&title=ورود سامانه ناپایدار هشدار شماره 31 (سطح زرد) http://ilammet.ir Tue, 22 Dec 2020 08:51:01 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=634&title=هشدار شماره 31 (سطح زرد) هشدار شماره 30 (سطح نارنجی) http://ilammet.ir Sun, 13 Dec 2020 08:21:48 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=633&title=هشدار شماره 30 (سطح نارنجی) هشدار شماره 29 (سطح زرد) http://ilammet.ir Sat, 05 Dec 2020 08:05:03 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=632&title=هشدار شماره 29 (سطح زرد) نفوذ سامانه بارش زا http://ilammet.ir Mon, 30 Nov 2020 08:34:50 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=630&title=نفوذ سامانه بارش زا نفوذ سامانه بارشی قوی http://ilammet.ir Tue, 24 Nov 2020 09:07:59 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=629&title=نفوذ سامانه بارشی قوی ورودسامانه بارشی http://ilammet.ir Wed, 18 Nov 2020 07:51:11 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=628&title=ورودسامانه بارشی تداوم بارش http://ilammet.ir Tue, 10 Nov 2020 08:29:38 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=627&title=تداوم بارش نفوذ سامانه بارشی، وزش باد http://ilammet.ir Sun, 08 Nov 2020 08:11:58 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=625&title=نفوذ سامانه بارشی، وزش باد بارش های پاییزی http://ilammet.ir Wed, 04 Nov 2020 08:58:39 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=624&title=بارش های پاییزی فراخوان جذب امریه در سازمان هواشناسی کشور http://ilammet.ir Sat, 15 Aug 2020 04:41:16 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=614&title=فراخوان جذب امریه در سازمان هواشناسی کشور بازدید فرماندار دهلران از اداره هواشناسی http://ilammet.ir Tue, 28 Jul 2020 08:47:08 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=613&title=بازدید فرماندار دهلران از اداره هواشناسی هشدار شماره 16(سطح زرد) http://ilammet.ir Tue, 28 Jul 2020 08:01:03 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=612&title=هشدار شماره 16(سطح زرد) هشدار شماره 15 (سطح نارنجی) http://ilammet.ir Wed, 22 Jul 2020 08:35:36 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=611&title=هشدار شماره 15 (سطح نارنجی) استقرار موج گرما http://ilammet.ir Fri, 17 Jul 2020 06:06:00 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=610&title=استقرار موج گرما افزایش دما http://ilammet.ir Tue, 07 Jul 2020 06:41:33 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=608&title=افزایش دما بازدید فرماندار شهرستان چرداول از ایستگاه هواشناسی http://ilammet.ir Tue, 23 Jun 2020 05:46:50 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=606&title=بازدید فرماندار شهرستان چرداول از ایستگاه هواشناسی - http://ilammet.ir Sun, 07 Jun 2020 05:58:02 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=605&title=- -- http://ilammet.ir Sun, 07 Jun 2020 05:57:09 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=604&title=-- تابستان... http://ilammet.ir Sat, 06 Jun 2020 09:46:02 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=603&title=تابستان... هشدار شماره 12 (سطح زرد) http://ilammet.ir Sat, 06 Jun 2020 04:51:28 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=602&title=هشدار شماره 12 (سطح زرد) هشدار شماره 11 (سطح زرد) http://ilammet.ir Mon, 01 Jun 2020 07:30:33 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=601&title=هشدار شماره 11 (سطح زرد) هشدار شماره 10 (سطح زرد) http://ilammet.ir Fri, 29 May 2020 07:50:19 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=600&title=هشدار شماره 10 (سطح زرد) هشدار شماره 9 (سطح زرد) http://ilammet.ir Sat, 23 May 2020 06:11:31 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=599&title=هشدار شماره 9 (سطح زرد) هشدار شماره 8 (سطح زرد) http://ilammet.ir Thu, 07 May 2020 06:58:46 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=598&title=هشدار شماره 8 (سطح زرد) وزش باد شدید و بارش های بهاری http://ilammet.ir Mon, 04 May 2020 08:22:40 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=597&title=وزش باد شدید و بارش های بهاری هشدار شماره 6 (سطح نارنجی) http://ilammet.ir Mon, 27 Apr 2020 07:42:16 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=596&title=هشدار شماره 6 (سطح نارنجی) مفهمو رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی http://ilammet.ir Mon, 27 Apr 2020 06:31:54 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=595&title=مفهمو رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی مفهمو رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی.. http://ilammet.ir Mon, 27 Apr 2020 06:28:59 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=594&title=مفهمو رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی.. وزش باد شدید و رگبارهای موقتی http://ilammet.ir Wed, 22 Apr 2020 09:07:26 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=591&title=وزش باد شدید و رگبارهای موقتی هشدار هواشناسی شماره 1 - سطح نارنجی http://ilammet.ir Tue, 07 Apr 2020 07:59:35 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=590&title=هشدار هواشناسی شماره 1 - سطح نارنجی هشدار هواشناسی شماره 3- سطح زرد http://ilammet.ir Sun, 05 Apr 2020 07:33:28 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=589&title=هشدار هواشناسی شماره 3- سطح زرد هشدار هواشناسی شماره 2- سطح زرد http://ilammet.ir Mon, 30 Mar 2020 08:16:01 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=588&title= هشدار هواشناسی شماره 2- سطح زرد ورود سامانه ناپایدار زودگذر http://ilammet.ir Sun, 29 Mar 2020 06:41:58 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=586&title=ورود سامانه ناپایدار زودگذر تقویت سامانه بارشی http://ilammet.ir Fri, 27 Mar 2020 06:05:46 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=585&title=تقویت سامانه بارشی اطلاعیه شماره 1 1399 http://ilammet.ir Tue, 24 Mar 2020 07:57:42 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=584&title=اطلاعیه شماره 1 1399 شعار سال هواشناسی http://ilammet.ir Mon, 23 Mar 2020 11:32:04 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=583&title=شعار سال هواشناسی تقویت شاخه دوم سامانه بارش زا http://ilammet.ir Thu, 19 Mar 2020 08:09:00 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=582&title=تقویت شاخه دوم سامانه بارش زا اخطاریه شماره -15 http://ilammet.ir Tue, 17 Mar 2020 09:51:46 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=581&title=اخطاریه شماره -15 نفوذ سامانه بارشی http://ilammet.ir Sun, 15 Mar 2020 09:09:31 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=580&title=نفوذ سامانه بارشی اخطاریه شماره 14 http://ilammet.ir Fri, 13 Mar 2020 08:24:52 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=579&title=اخطاریه شماره 14 اطلاعیه شماره 44 http://ilammet.ir Wed, 11 Mar 2020 07:57:00 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=578&title=اطلاعیه شماره 44 اطلاعیه شماره -43 http://ilammet.ir Wed, 04 Mar 2020 08:33:51 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=577&title=اطلاعیه شماره -43 اطلاعیه شماره- 42 http://ilammet.ir Sat, 29 Feb 2020 09:03:23 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=576&title=اطلاعیه شماره- 42 اخطاریه 13 http://ilammet.ir Sun, 23 Feb 2020 09:25:59 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=575&title=اخطاریه 13 اطلاعیه شماره 41(بارشهای سنگین) http://ilammet.ir Sat, 22 Feb 2020 09:11:56 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=574&title=اطلاعیه شماره 41(بارشهای سنگین) اخطاریه شماره 12 http://ilammet.ir Tue, 18 Feb 2020 10:41:08 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=573&title=اخطاریه شماره 12 گرامیداشت روز زن در اداره کل هواشناسی استان ایلام http://ilammet.ir Sat, 15 Feb 2020 11:28:12 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=572&title=گرامیداشت روز زن در اداره کل هواشناسی استان ایلام اطلاعیه شماره- 40 http://ilammet.ir Sat, 15 Feb 2020 08:50:38 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=571&title=اطلاعیه شماره- 40 اطلاعیه 39 ویژه یوم الله 22 بهمن http://ilammet.ir Mon, 10 Feb 2020 09:19:27 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=570&title=اطلاعیه 39 ویژه یوم الله 22 بهمن اماکن دیدنی استان http://ilammet.ir Thu, 04 Feb 2016 21:25:18 +0000 itbo_1368@yahoo.com (امیر احمدی) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=35&title=اماکن دیدنی استان